configuration Voedingssupplementen online bestellen - Naturanza

Leveringsvoorwaarden


Verzend- en handelingskosten

De prijzen op de site zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzend- en handelingskosten.
Omdat wij voor de verzendingen echter kiezen voor zekerheid en betrouwbaarheid, zijn we een samenwerking met TNT aangegaan. Uw bestelling is verzekerd tegen verlies en diefstal en is traceerbaar via de track & trace-site van TNT.
Deze tarieven zijn van toepassing:

Voor bestellingen <€49 = €5

Bruikbaar leveringsadres verplicht:

Een bruikbaar leveringadres is een adres waar iemand aanwezig is voor de aftekening bij ontvangst van de bestelling (niet nodig voor bestellingen die in de brievenbus kunnen in Nederland en België) en is ten zeerste aangeraden.
Kies eventueel voor een levering op uw werkadres of bij vrienden, buren of familie die zeker thuis zijn of bij een krantenwinkel of tankstation in uw buurt. Vergeet niet de betrokken persoon op de hoogte te brengen van de komst van de bestelling.

Na een meervoudig mislukte aanbiedpoging of de terbeschikkingstelling van 10 werkdagen in een afhaal-depot na de eerste mislukte aanbieding (afhankelijk van de voorwaarden voorzien door TNT, die kunnen variëren van land tot land) zal het pakje ons retour gestuurd worden en zal de waarde van uw bestelling als tegoed op uw rekening gezet worden. U zult dus genoodzaakt zijn om uw bestelling opnieuw in te geven.
Een nieuwe verzend- en handelingskost zal dan telkens opnieuw in rekening gebracht worden en deze kost kan nooit teruggevorderd worden indien u geen bruikbaar leveradres opgaf. Het vermelden van een onbruikbaar, verkeerd of onvolledig adres (geen huis- of busnummer of het niet vermelden van eventuele toegangscodes om tot aan de brievenbus te kunnen geraken) zijn op verantwoordelijkheid van de besteller.
Bij annulatie van de bestelling na een “retour door onbruikbaar adres” zullen de gemaakte verzendkosten in mindering gebracht worden bij de terugbetaling van de bestelling.
Leveringsvertragingen door TNT zijn buiten onze wil en geven geen recht op schadevergoedingen.

Leveringstermijn.

95% van de bestellingen vertrekken binnen de 24u bij ons met een levertijd binnen de 1-10 werkdagen naargelang het land van bestemming. Informatie betreffende de leveringen kan enkel via ons of via TNT(post) bekomen worden. (zie bevestigingsmail). Goederen in voorraad en besteld (en betaald) voor 14u zullen meestal de dag zelf nog vertrekken.

CE-product- en gebruiksinformatie

Letterlijk staat CE voor ”Europese Conformiteit.” Producten die een CE-kenteken dragen, beantwoorden aan de hoogste eisen die kunnen worden gesteld aan kwaliteit en fabricage.

Betalingen.

De betalingen gebeuren online (Visa – Mastercard – PayPal - Ideal – ING Homebank – KBC online – Dexia Direct Net - American Express - Maestro ) en worden beveiligd en vinden plaats op een secure server van de Europese marktleider Ogone. Meer info op http://www.ogone.be

Voor betalingen via overschrijving:
IBAN = BE55 3635 7717 9544
BIC (swift) = BBRUBEBB

Niet goed - geld terug garantie (verzakingsrecht).

Indien je niet tevreden bent over je bestelling en alles wenst terug te sturen (enkel geldig op ongeopende, onbeschadigde en onbeschreven verpakkingen en met uitzondering van maatwerk (alles wat speciaal voor u in productie gaat bij de fabrikant en wat ook niet teruggestuurd kan worden)), dan kan dat door alles in een stevige verpakking en per aangetekende zending op eigen kosten terug te sturen naar "Naturanza, Kunstlaan 56, 1000 Brussel, België" met duidelijke vermelding van uw bestelnummer en bankgegevens (IBAN en BIC-nummer ) en dan zorgen we na ontvangst van de terugzending voor de terugbetaling van de goederen binnen de 30 dagen. Terugzendingen zonder de juiste bankgegevens kunnen niet in behandeling genomen worden.


Betwistingen.

Elke betwisting is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de leverancier waar de hoofdzetel van de maatschappij gevestigd is. Alleen het Belgische recht is van toepassing.

Contact informatie.

• Via het contactformulier kan u contact met ons opnemen.


Algemene voorwaarden

Deze website is ontwikkeld voor het aanbieden van voedingssupplementen via het internet. Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen (“Algemene Gebruiksvoorwaarden”). Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze Algemene gebruiksvoorwaarden. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website alsmede voor alle internet en andere netwerkinitiatieven van Naturanza. Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. U erkent dat de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen U en Naturanza.

Wijzigingen

Naturanza behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen.

De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Naturanza en haar respectieve activiteiten. Alhoewel Naturanza zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Naturanza niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Naturanza een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website. De informatie die op deze website wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van Naturanza. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien. Niets in deze website mag worden beschouwd als zijnde een offerte om producten of diensten aan te kopen of te verkopen, noch in het algemeen om een overeenkomst af te sluiten, behoudens andersluidende vermelding.

Virussen en misdrijven

Naturanza onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. Naturanza heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Naturanza instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen Naturanza en de exploitanten van deze websites. Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met ons via het contactformulier en wij zullen U over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Exoneratiebeding

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Naturanza en/of derden (webbeheerder, auteurs) kunnen, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via deze website. Gelieve een bevoegd professioneel persoon te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat aangepast is aan uw situatie. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op U van toepassing is. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als U het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Auteursrecht

De website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Naturanza of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten, databankrecht en merkenrecht. Reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Naturanza.

Bescherming van de privacy

Naturanza heeft een duidelijk beleid opgesteld met betrekking tot de bescherming van uw privacy op deze pagina. Bekijk deze pagina voor informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

Anti-spamming-politiek

Spammen is het massaal versturen van mails naar personen die daar niet om verzocht hebben. Deze mails hebben voornamelijk commerciële doeleinden. Dit soort praktijken zijn niet alleen agressief, ze overbelasten ook de communicatiemiddelen servers en verhinderen zo de ommunicatiedoorstroming. Naturanza laat niet toe dat de eigen computers of het netwerk gebruikt worden voor het verspreiden van ongevraagde informatieve of publicitaire mails aan zijn gebruikers. Het is verboden een verbinding of gehoste server van Naturanza te gebruiken om grote hoeveelheden ongevraagde elektronische berichten te versturen, antwoordberichten te ontvangen op ongevraagde berichten, of een overdreven aantal berichten te versturen naar nieuwsgroepen waarvan de titel of het onderwerp niets te maken heeft met de titel van het discussieforum of die als aanstootgevend of beledigend kan worden ervaren, of nog, die het imago van Naturanza schaden. Naturanza behoudt zich het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een nieuwsgroep of adreslijst niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd.

Vertrouwelijkheid van mails

Naturanza waakt over de vertrouwelijkheid van uw berichten, maar uw berichten worden momenteel niet beveiligd door encryptie-methoden. Naturanza behoudt zich het recht voor om kennis te nemen van informatie met betrekking tot berichten welke een openbaar karakter hebben, zoals berichten die gepresenteerd worden in newsgroups, chatboxes, of forums, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat deze communicatie betrekking heeft op ongeoorloofde activiteiten. Er is echter geen permanentie op het controleren van de geplaatste berichten door derden. Het is mogelijk dat een onjuist of ongewenst bericht niet onmiddelijk wordt aangepast.

Netiquette

Naturanza onderschrijft de Gedragscode (Gedragscode ISPA. Versie 1.0), goedgekeurd door ISPA (Internet Service Providers Association). ISPA België vzw is opgericht om de belangen van de Internetproviders in België te verdedigen en het Internet in België te bevorderen. De Gedragscode is een verzameling van algemene deontologische regels en beleefdheidsregels die ontwikkeld werden door de Internetgebruikers, en is bekend onder de naam Netiquette. De gebruiker verklaart deze regels te kennen. (Raadpleeg de Gedragscode) Dit houdt in dat Naturanza het recht heeft om onmiddellijk de toegang te ontzeggen zonder rechterlijke tussenkomst indien bijvoorbeeld:
  • de gebruiker de diensten van Naturanza gebruikt op een onrechtmatige manier, dit is op een wijze die in strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Gedragscode of die de rechten van derden niet respecteert;
  • de gebruiker informatie verspreidt op een manier die in strijd is met de nationale of internationale regels, de algemeen geaccepteerde normen en waarden, de goede zeden, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Gedragscode;
  • de gebruiker berichten verspreidt die discriminerend zijn op het vlak van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of als kwetsend kunnen geïnterpreteerd worden.
Deze maatregelen hebben als doel de gebruikers van Naturanza te beschermen en een degelijke en verrijkende Internetomgeving te creëren.

Nieuwsgroepen

Naturanza is er niet toe gehouden enige nieuwsgroep te bewaken. Naturanza behoudt zich echter het recht voor om te beslissen dat een bepaald bericht de regels van een nieuwsgroep of adreslijst niet respecteert of als algemeen storend wordt beschouwd, en om, op ieder ogenblik en eenzijdig, het geheel of een deel van documenten of informatie te redigeren, te weigeren deze te posten, of te wissen. Bovendien behoudt Naturanza zich het recht voor om het even welke informatie te verspreiden om te voldoen aan iedere geldende wet of reglementering, om gevolg te geven aan een rechterlijk of administratief bevel of om haar wettelijke en contractuele verplichtingen te doen naleven. Indien U als gebruiker bepaalde berichten aanstootgevend acht, wordt U uitgenodigd ons hiervan in kennis te stellen info@Naturanza.com.

Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe i) geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden; ii), de toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Naturanza, of derden; iii) geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door te geven of te verspreiden; iv) de intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen; (v) geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten. Naturanza behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Belgische rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is. Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.

Anti-misbruiklijn

Laten we samen tegen het misbruik strijden! Alle klachten in verband met verkeerdelijk of illegaal gebruik van deze website van Naturanza kunnen gemeld worden via het contactformulier.


14/01/2009

Home | Leveringsvoorwaarden | Producten | Contacteer ons | Informatie
©2009-2012 Naturanza